Subject:'Agata and friends'- a story.(2godz.)

 

Podręcznik:1/90-91

Słownictwo pomocnicze:

W historyjce znajdują się czasowniki w czasie przeszłym, czyli opisujące czynności, które odbyły się w przeszłości ( zapisz lub wydrukuj ramkę i słownictwo).

Present simple –

czas teraźniejszy prosty

Past simple- czas przeszły prosty

Znaczenie w j. polskim

be: am;is;are

was; were

być

work

worked

pracować

plant

planted

sadzić

tell

told

powiedzieć

live

lived

żyć, mieszkać

love

loved

kochać

kill

killed

zabić

fall

fell

spadać

die

died

umierać

see

saw

widzieć

have

had

mieć

trick

tricked

oszukać

a gardener – ogrodnik

was born  - urodził się

a true/scary story – prawdziwa/ straszna historia

a ghost- duch

 

Ćw.2/91; dopasuj właściwe streszczenie opowiadania.

Ćw.3/91; zdania prawda/fałsz.

Ćw.4/91; dopasuj wyrażenia z tekstu do polskich odpowiedników, zapisz całe zdania w zeszycie.

 

Subject: Vocabulary practice – exercises.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie, zapisz tylko odpowiedzi, wyślij oba zadania do sprawdzenia.

Unit 7 Vocabulary

1  Dopasuj połówki zdań.

1      A chef _______________                                                     A  makes houses.

2      A doctor _______________                                                 B  helps sick animals.

3      A builder _______________                                                C  answers emails.

4      An office worker _______________                                    D  helps sick people.

5      A vet _______________                                                       E  cooks food.

2  Gdzie oni pracują? Dopasuj nazwy zawodów do miejsc. Dwa wyrazy podano dodatkowo.

department store   bank   garage   hospital   newspaper   police station   restaurant

1      A shop assistant works in a _______________.

2      A nurse works in a _______________.

3      A mechanic works in a _______________.

4      A waiter works in a _______________.

5      A journalist works for a _______________.

GOOD LUCK!!!