TEMAT: ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA.

Podręcznik str. 164 – 167

Zapisz temat w zeszycie.

Przepisz do zeszytu notatkę.

 1. Źródła zanieczyszczeń powietrza:

 1. Naturalne:

 • wybuchy wulkanów,

 • pożary lasów,

 • wyładowania atmosferyczne

 • rozkład substancji organicznych

 1. Antropogeniczne (wytworzone przez człowieka)

 • Zanieczyszczenia przemysłowe (gazy, pyły, ścieki, odpady poprodukcyjne)

 • zanieczyszczenia komunalne (śmieci, ścieki)

 • zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin – pestycydy

 • zanieczyszczenia wytworzone przez środki transportu (spaliny samochodowe, substancje ropopochodne)

 1. Skutki zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze. Ich najgroźniejszymi skutkami są: kwaśne opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody.

 1. Kwaśne opady powstają, gdy powietrze zanieczyszczone tlenkami siarki i azotu, łącząc się z wodą lub parą wodną zawartą w powietrzu, opadnie z deszczem albo śniegiem na ziemię. Opady te powodują szkody w środowisku, przyspieszają korozję metali i niszczenie budowli.

 2. Efekt cieplarniany występuje w wyniku nagromadzenia się tlenku węgla(IV) i pary wodnej (a także: metanu, tlenków azotu, freonów i ozonu), które zatrzymują ciepło w atmosferze. Wynikiem tego jest globalne ocieplanie się klimatu, które może prowadzić do topnienia lodowców, podnoszenia się poziomu mórz i oceanów oraz zmian klimatycznych.

 1. Zanieczyszczenia, których głównym źródłem są spaliny samochodowe, przemysł ciężki i gospodarstwa domowe (systemy grzewcze), w połączeniu z bezwietrzną pogodą i dużą wilgotnością powietrza – mgłą tworzą smog. Unoszący się nad miastem smog jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, osób starszych, astmatyków, ludzi z chorobami układu oddechowego i krążenia.

 1. Działania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery

 1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z górnictwa, hutnictwa oraz elektrowni.

 2. Zmniejszenie eksploatowania zasobów naturalnych, ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz stosowania alternatywnych źródeł energii.

 3. Zmniejszenie emisji szkodliwych spalin przez ograniczenie transportu, poprzez zakup samochodów emitujących mniej spalin albo korzystanie z komunikacji miejskiej czy roweru.

 4. Stosowanie w przemyśle nowoczesnych technologii ograniczających emisję pyłów.

 5. Sadzenie pasów zieleni w celach ochronnych.

TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU „ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO”.

Zapisz temat w zeszycie.

Przeczytaj „ Podsumowania” – str.168

Wykonaj, pisemnie w zeszycie, zadania zad. 1- 3 ze str. 168.