Subject:Star qualities – vocabulary.

 

Podręcznik:1/84; w słowniku, sprawdź znaczenie słów na niebiesko, nastepnie wybierz właściwe słowo do każdego zdania.

Ćw.3/84; do rzeczowników dopasuj przymiotniki z ćw.1. Przetłumacz znaczenie obu wyrazów (rzeczownik + przymiotnik) na j. polski.

Zeszyt ćw.1/29- ćw. do sprawdzenia

 

Subject: Vocabulary practice – exercises.

 

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie, zapisz tylko odpowiedzi, wyślij oba zadania do sprawdzenia.

Unit 7 Vocabulary

1  Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki.

1      fame                    ___________

2      success               ___________

3      energy                 ___________

4      confidence           ___________

5      kindness              ___________

2  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

           ambitious   charm   strength   talent   weakness       

1      She writes beautiful songs. She has a lot of ___________.

2      My brother wants to be President. He’s very ___________!

3      Writing skills are his main ___________ in English.

4      ‘What is his main _________?’ ‘He is always late.’

5      Angie has a lot of ___________. Everyone likes her.

 

Subject:'How to write songs'- reading.

Zeszyt ćw.1,2/30

GOOD LUCK!!!