Temat: Muzyczne metafory o samotności.
1.  Zapisz w zeszycie skojarzenia związane z pojęciem samotności, np. świadomy wybór, brak miłości...
2. Samotność może mieć różne wymiary (wstęp do rozdziału podręcznika ,,Odcienie samotności", s. 213). Przeczytaj i zrób notatkę do zeszytu:
a. egzystencjalny – wynika z tego, że każdy człowiek jest jednostkowym bytem i ma świadomość swojej odrębności od innych. Dodatkowo musi mierzyć się z poczuciem nieograniczoności czasu i przestrzeni, wobec których niewiele znaczy.
b. psychologiczny – nie jesteśmy w stanie poznać w pełni uczuć, przeżyć, myśli drugiej osoby, skazani jesteśmy na interpretację ich oznak, domysły, przypuszczenia. Nigdy w pełni psychicznie nie zjednoczymy się z drugim człowiekiem.
c. społeczny – wynika z relacji międzyludzkich. Ich brak, pozorność, fałsz rodzą poczucie osamotnienia w świecie.
3. Przyporządkuj odpowiedzi zgromadzone w pkt. 1. trzem wymiarom samotności: egzystencjalnemu, psychologicznemu i społecznemu. Uzasadnij swoje stanowisko odpowiednimi argumentami.
                                                                                 SAMOTNOŚĆ
Wymiar egzystencjalny                                        Wymiar psychologiczny                                                   Wymiar społeczny
4. Na przestrzeni wieków artyści wielokrotnie podejmowali temat samotności w swoich utworach, ukazując jej różne wymiary. Twoim zadaniem jest odszukanie utworu muzycznego zawierającego ten motyw, wysłuchanie i zapisanie tytułu utworu i wykonawcę.
 
Temat: Uwaga! Błąd językowy!
1. Zapoznaj się z informacjami na str. 284 w podręczniku.
2. Wykonaj ćw. 2, 3, 4 i 12 str. 285- 286 podręcznik
 
Temat: Utrwalenie wiadomości - fonetyka.
1. Przypomnij podstawowe wiadomości z fonetyki (str. 236 - 247 podręcznik) ze zwróceniem szczególnej uwagi na akcent wyrazowy. Często na egzaminach ósmoklasisty jest polecenie podkreślenia sylaby akcentowanej.
 
Temat:Powtarzamy, sprawdzamy się.
WARTO PRZYPOMNIEĆ TO, CO NAJWAŻNIEJSZE Z:
- LIRYKI, EPIKI, DRAMATU STR. 290 - 292 - PODRĘCZNIK
- JĘZYKOWYCH ŚRODKÓW ARTYSTYCZNYCH - STR.299
- CZĘŚCI MOWY - STR. 301
- CZĘŚCI ZDANIA - STR. 302
- WYPOWIEDZENIA - STR. 303
- ZWIĄZKI WYRAZOWE - STR. 304