Temat: Prawo do normalności, czyli na co zwraca uwagę film Macieja Pieprzycy ,,Chce się żyć".
1. Zapisz, która scena z filmu ,,Chce się żyć" zwróciła twoją uwagę. Wyjaśnij, dlaczego.
Scena, która przykuła moją uwagę:
Dlaczego:
2. Sformułuj temat i problem filmu Macieja Pieprzycy.
Film przedstawia....................................................................................................................................
Problematyka filmu dotyczy.....................................................................................................................
3. W odniesieniu do podanych postaci podaj przykłady działań świadczących o tym, że nie poddały się one
niepełnosprawności Mateusza.
matka
ojciec
brat
Ania
 
Temat: Jak napisać podanie?
1. Skorzystaj z form wypowiedzi Podanie - podręcznik str. 194
2 Napisz podanie do Dyrekcji szkoły (wybranej przez ciebie) o przyjęcie do klasy pierwszej.
3. Wykorzystaj informacje dotyczące treści i przydatnego słownictwa.
4 Napisz podanie na kartce A4. Zrób zdjęcie i wyślij. Masz czas do 8.05. 2020 r.
 
Temat: O różnorodności języka. Zebranie i powtórzenie wiadomości.
1. Uzupełnij schemat – wpisz w wyznaczone miejsca zagadnienia omawiane w ramach rozdziału ,,Zróżnicowanie języka". Podane przykłady potraktuj jako wskazówkę.
..................................................... np. Warszawa-Praga, Tyniec
..................................................... np. byłech (byłem)
..................................................... np. mieć z czegoś bekę Zróżnicowanie języka
..................................................... np. trawa, drzewo, kwiat, roślina
..................................................... np. Jan Zieliński, Zofia Czyż
.....................................................np. Małopolanin, Marsjanin
.....................................................np. shopping, market
2. Instrukcje dla grup. Uczniowie zapisani w dzienniku od nr ... do ...
1 - 4 Wykonajcie mapę myśli przedstawiającą informacje na temat treści i zakresu znaczeniowego wyrazu. Wasza mapa powinna zawierać wiadomości dotyczące wskazanych pojęć, ilustrujące je przykłady oraz związane z nimi zasady ortograficzne i interpunkcyjne.
5 - 8 Wykonajcie mapę myśli przedstawiającą informacje na temat nazw osobowych. Wasza mapa powinna zawierać wiadomości dotyczące pochodzenia nazwisk oraz ich odmiany wraz z przykładami. Uwzględnijcie także zasady ortograficzne i interpunkcyjne, ważne przy zapisywaniu nazw osobowych.
9 - 11 Wykonajcie mapę myśli przedstawiającą informacje na temat nazw miejscowych oraz nazw mieszkańców oraz ich odmiany. Wasza mapa powinna zawierać wiadomości dotyczące wskazanych pojęć, ilustrujące je przykłady oraz zasady ortograficzne i interpunkcyjne związane z ich zapisem.
12 -15 Wykonajcie mapę myśli przedstawiającą informacje na temat kolokwializmów. Wasza mapa powinna uwzględniać wiadomości dotyczące stosowania kolokwializmów w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Uwzględnijcie także przykłady ilustrujące omawiane przez was zagadnienie.
16 -19 Wykonajcie mapę myśli, przedstawiającą informacje na temat wyrazów rodzimych i zapożyczonych. Wasza mapa powinna zawierać wiadomości dotyczące stosowania zapożyczeń oraz ich wpływu na język narodowy. Uwzględnijcie także przykłady ilustrujące omawiane przez was zjawisko językowe. Nie zapomnijcie także o zasadach ortograficznych związanych z zapisem zapożyczeń.
20 - 23 Wykonajcie mapę myśli przedstawiającą informacje na temat terytorialnych odmian języka. Wasza mapa powinna zawierać wiadomości na temat pojęć dialekt, gwara; zasięgu dialektów polskich; rodzajów dialektyzmów wraz z przykładami. Nie zapomnijcie także wyjaśnić, czym jest dialektyzacja i w jakim celu autorzy utworów literackich ją stosują.
3. Rezultatami swojej pracy podzielcie się między sobą.
 
Temat: Powtórzenie wiadomości ze słowotwórstwa.
1 Obejrzyj filmik na youtubie ,,Podstawy słowotwórstwa. Egzamin ósmoklasisty" i inne z tego działu. Przypomnisz wiadomości z kl. VII, a mogą być z tego pytania na egzaminie.
Wykonaj ćwiczenia:
1. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe:
................- gracz
................- wilczek
................- dziennikarka
................- stażystka
............... -piesek
................- zasypać
................- zatańczyć
................- namalować
................- zaczekać
................ – szafka
.................-murek
................-góralka
.................- piosenkarka
2. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy podstawowe i wyrazy pochodne:
...................- lekarka-........................
....................- stolik-......................
....................- okienko-....................
4. Wyrazy pochodne o wspólnym znaczeniu słowotwórczym, tworzą kategorie znaczeniowe. Poniżej podano nazwy kategorii i przyrostki je tworzące. Dopisz do przyrostków odpowiednie podstawy słowotwórcze.
- nazwy miejsc
..................arnia, .............................alnia, ...........................isko
- nazwy urządzeń i narzędzi
............arka, ...................................nik, .............................acz,
- nazwy czynności
.......................cie, ......................anie, ............................enie
- nazwy wykonawców czynności
..............acz, ....................arz
- nazwy cech
......................ość, ................stwo,............................ota
- nazwy nosicieli cech
............................ec, ..........................ak, ....................arz
- wyrazy zdrobniałe
........................usia, ...................yk (ik) ......................ko,
- wyrazy zgrubiałe
.....................or, ...........................al., .........................ysko
- nazwy żeńskie
.....................ka, .................ica, ...................nica, ..................owa
5. Wyróżniamy następujące rodzaje wyrazów złożonych:
zestawienia:                                                                                  złożenia:                                                                                           zrosty:
Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.
deskorolka, sześciokąt, karygodny, Bogumiła, Dobrosława, pierogi ruskie, wieczne pióro, ostrosłup, Boże Narodzenie, rodzaje literackie, wierszokleta, dramatopisarz.
zestawienia złożenia zrosty
 
Temat: Mowa zależna i niezależna.
1. Obejrzyj filmik na youtubie o mowie zależnej i niezależnej.Utrwal zasady zamiany mowy zależnej na niezależną i odwrotnie. Zwróć uwagę na interpunkcję.
2. Przekształć mowę niezależną na zależną:
Maria pytała natarczywie: „Czy chcesz, żebyśmy poszli wieczorem do kina?”
Odpowiedziałem z niechęcią: „Jeśli tak bardzo chcesz…” 
3. Przekształć mowę zależną na niezależną
- Matka powiedziała mi, żebym posprzątała pokój.
- Anka zapytała mnie, czy spotkałam się z Robertem.