Subject: Grammar practice – regular verbs.

 

Karta pracy do utrwalenia wiadomości o czasownikach regularnych.

Uzupełnij zdania formą czasu Past Simple czasowników podanych w nawiasach.

 

1.You __________the plants (water).

 1. We ________________ a twin room in the hotel (book).
 2. They_____________ Mary and Rachel to their party (invite).
 3. I___________ in Portugal (live).
 4. She ____________________as a teacher (work).
 5. I ____________to the doctor’s advice (listen).
 6. You_____________ him not to go there (advise).
 7. They _____________at the tourists (shout).
 8. I _____________late (arrive).
 9. Your mother______________ your grandmother (call).
 10. They ___________nice (look).
 11. It ____________heavily (rain).
 12. The boy __________for help (cry).
 13. You and I _____________ new clothes on (try).
 14. They ______________the house white (paint).
 15. He_____________ her pardon (beg).
 16. These leaves ____________ yellow (turn).
 17. You and Jane ______________ to school (walk).
 18. They___________ hard (study).
 19. You_____________ chess with your friend (play).
 20. My father and my uncle __________ the film (enjoy).
 21. We __________ the seat belts (fasten).

 

Poniższe dwa zadania wyślij do sprawdzenia.

Unit 7 Grammar        

1  Popraw pisownię. W dwóch zdaniach nie ma błędu.

1      He jumpped over the wall.    ____________________________________________

2      I arrived at 6pm.                              ____________________________________________

3      We studyed maths.    ____________________________________________

4      Erik surffed the internet.    ____________________________________________

5      They stepped into the water.    ____________________________________________

6      We decidded to play football.    ____________________________________________

2  Uzupełnij opowiadanie czasownikami z ramki. Użyj czasu past simple.

cook   help   tidy   visit   walk   wash   watch (x2)

Yesterday morning I 1_______________ a DVD and 2_______________ my room.
My sister 3_______________ our dad in the garage and they 4_______________ the car.
My mum 5_______________ lunch. After lunch, we 6_______________ in the park. In the evening, we 7_______________ our grandparents and 8_______________a film.

 

Subject: Past simple – irregular verbs.

W jezyku angielskim mamy dwa rodzaje czasowników w czasie przeszłym: czasowniki regularne I nieregularne. Czasowniki nieregularne (irregular verbs) to takie czasowniki, które nie tworzą form czasu przeszłego z końcówką -ed . Ich odmiany trzeba nauczyć się na pamięć:).

Podręcznik: ćw.1/94

Uzupełnij ramkę formą przeszłą podanych czasowników, dopisz znaczenie w j. polskim              (lista czasowników nieregularnych – str.128).

Polish

znaczenie w j. pol.

Base form

forma podstawowa

Past simple

forma przeszła

być

am; is; are

was; were

 

have

 

 

do

 

 

eat

 

 

go

 

 

hear

 

 

take

 

 

leave

 

 

tell

 

 

make

 

 

see

 

Ćw.2/94

Uzupełnij zdania formą przeszłą czasowników podanych w nawiasach oraz potrzebnymi wyrażeniami tak, aby zdania były prawdziwe.

Ćw.4/94

Napisz zdania o tym, co Harry zrobił w ostatni weekend. Użyj wyrażeń z ramki.

Subject: Past simple – grammar.

Zeszyt ćw.1,2,3,4/40  - wszystkie zadania do sprawdzenia.