Wyprawka szkolna 2014

  KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW?

  • uczniom klas II, III lub VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2013 r., poz. 1456 z późn. zm.), tj. 539 zł netto;
  • uczniom klas II, III lub VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 539 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5 % ogólnej liczby uczniów w gminie rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej;
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Termin składania wniosku: 09.09.2014r.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

  • kl. II – III SP – 225 zł.
  • kl. VI – 325 zł.
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) uczęszczającym do kl. II – VI SP – 325zł.
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) uczęszczającym do gimnazjum – 350zł.
  • uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym do kl. II – VI SP i gimnazjum – 225zł.

  Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
icon Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników

Statystyki

Odsłon artykułów:
2394078

Ogląda nas

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.