Informacje o projekcie

  W II półroczu uczniowie klas I-III szkoły podstawowej realizują projekt edukacyjny. Są to dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów oraz wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach.

  Informacje o projekcie

1. Projekt pn. „Sukces i rozwój z indywidualizacją” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w   ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest  przez Gminę Lipsk - Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 2/4, 16 – 315 Lipsk, w okresie od 3 stycznia
   2013 r. do 28 czerwca  2013 r.

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I – III szkoły podstawowej”, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3. Głównym celem projektu jest : wyrównywanie szans  edukacyjnych, podnoszenie efektów kształcenia przez indywidualizację procesu kształcenia  dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych w gminie Lipsk.
4. Cel główny jest komplementarny z celami szczegółowymi :
       1) zapewnienie każdemu uczniowi realizującemu  I etap kształcenia w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Lipsk  oferty edukacyjno-profilaktycznej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
       2) zwiększenie stopnia zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych gminy Lipsk aktywizujących metod nauczania,
       3) rozwijanie zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,
       4) zwiększenie umiejętności interpersonalnych, poznania własnej wartości i samooceny .     

  Oferowane formy zajęć dodatkowych

1) Zajęcia  dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji:
    - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13( w okresie II.2013 – VI. 2013 r.    );
2) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze
    szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych :
             - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13( w okresie II.2013 – VI. 2013 r.);
3) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języków obcych:
             - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13( w okresie II.2013 – VI. 2013 r.);
4) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie:
              - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13( w okresie II.2013 – VI. 2013 r.);
5) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie:
              - realizacja 30 h zajęć w roku szkolnym 2012/13( w okresie II.2013 – VI. 2013 r.);

Prawa i obowiązki uczestników

1. Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach  jest podpisanie  deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica ucznia (opiekuna prawnego), zakwalifikowanego do udziału w poszczególnych zajęciach.

2. Uczeń – uczestnik projektu ma przede wszystkim prawo do :
    1) bezpłatnego udziału w projekcie,
    2) bezpłatnego otrzymania materiałów, 
    3) rezygnacji z udziału w zajęciach, spowodowanej ważnym względem osobistym lub zdrowotnym.

3.  Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do :
     1) dążenia do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów,
     2) udziału w minimum 80 % zajęć, do których został zakwalifikowany,
     3) wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów, dokumentujących przebieg zajęć,
     4) dbania o przydzielone pomoce dydaktyczne,
     5) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności.                                                                                 

Statystyki

Odsłon artykułów:
2279526

Ogląda nas

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.