Temat: Budowa i rola układu dokrewnego.
Proszę w zeszycie opracować temat z podręcznika wg poniższych wskazówek i nauczyć się:

 1. Podaj funkcje układu nerwowego.
 2. Podział układu nerwowego str.  173.
 3. Podaj funkcje ośrodkowego układu nerwowego, obwodowego układu nerwowego, somatycznego układu nerwowego i autonomicznego układu nerwowego.
 4. Elementy budowy  komórki nerwowej czyli neuronu.
 5. Wyjaśnij jak przekazywany jest impuls nerwowy  (sygnał nerwowy) z komórki do komórki.
 6. Jak działa część współczulna i część  przywspółczulna nerwowego układu autonomicznego.

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy

 1. Podaj budowę ośrodkowego układu nerwowego.
 2. Omów funkcje mózgu, pnia mózgu, móżdżku i  rdzenia kręgowego.
 3. Na jakie półkule dzieli się mózg?
 4. Za jakie czynności odpowiada prawa półkula, a za jakie lewa półkula mózgu?
 5. Podaj budowę mózgu.
 6. Na jakie płaty dzielimy korę (istotę szarą)?
 7. Wymień rodzaje ośrodków w korze mózgowej oraz podaj ich funkcje.
 8. Podaj budowę rdzenia kręgowego.