Subject: Injury collocations – new vocabulary.

 

Podręcznik str.95

an injury – uraz

Czy kiedykolwiek miałeś wypadek? Co się stało?

ćw.1; sprawdź w słowniku znaczenie słów na niebiesko, wybierz właściwą opcję i zapisz w zeszycie.

ćw.2; przeczytaj inf. z ramki – Strategie uczenia się.

Zapisywanie grup wyrazów pokrewnych (powiązanych ze sobą), jest dobrym sposobem na poszerzanie znajomości słownictwa.

Przerysuj i uzupełnij tabelę w zeszycie, wyrazami z ćw.1.

verb- czasownik,

past participle- imiesłów bierny(III forma przeszła czasownika nieregularnego)

adjective- przymiotnik,

noun- rzeczownik.

Zeszyt ćw.1/33

 

Subject:'Teenagers save friend's life' – reading comprehension.

 

Zeszyt ćw.1,2/34

 

Subject: Vocabulary practice- injuries.

 

Poniższe dwa zadania wyślij do sprawdzenia.

Unit 8 Vocabulary

1 Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki.

1 burned – _________________

2 bruised – _________________

3 cut – _________________

4 sprained – _________________

5 broken – _________________

 

2 Zakreśl odpowiednie wyrazy.

1 Help! I think this girl is injured / broken / sprained!

2 I’ve got a big, blue break / injury / bruise on my leg.

3 The child touched the fire. She’s sprained / injured / burned her hand.

4 I’ve sprained / burned / cut my ankle. I was playing football when it happened.

5 Zeke has got a small cut / break / sprain on his finger. He hurt himself with the scissors.