Poniedziałek 27.04
 
Temat: Что будем делать завтра?
 
Jak tworzy się w j. rosyjskim czas przyszły złożony macie w niebieskiej ramce w podręczniku na str.78
 
Zapisz do zeszytu:
 
(j. ros.) Я буду играть в футбол. – ( j.pols.) Będę grał w piłkę nożną.
 
Przetłumacz zdania na j. rosyjski (zapisz w zeszycie)
 
Co będziesz jutro  ( завтра) robił?. - ………
Adam będzie zajmował się sportem. - …….
Będziemy grali w gry komputerowe. - ……
Będziecie oglądać mecz?- …..
Oni będą uczyli się j. angielskiego a my j. rosyjskiego.-…………….
 
 
Wykonaj w zeszycie przedmiotowym zad. 7/78. ( w tym zadaniu musisz użyć trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły)
 
Napisz pełnym zdaniem co Maja robiła (czas przeszły) w poniedziałek i środę , co robi  (cz. teraźniejszy) we środę, a co będzie robiła (cz. przyszły) w pozostałe dni.
Kontakt na Messengerze