Ułatwienia dostępu

  W związku z obchodzonym 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy* Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku we współpracy z Miejsko – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku ogłasza III edycję konkursu plastycznego dla dzieci pt.: „STOP przemocy”.

  Celem konkursu jest podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (m.in. rówieśniczej, rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej) oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka.

  Hasło „STOP przemocy” ma także na celu eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.

  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Lipsk.Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A3 bądź A4, forma płaska. Technika wykonania pracy jest dowolna (np. szkic ołówkiem, farba plakatowa, collage, witraż, akwarela, kredki, pastele, wydzieranka, inne). Praca może zawierać adekwatne do tematyki hasła/rymowanki. Przesłane prace powinny zostać opisane zgodnie z instrukcją – na odwrocie pracy:

  • Imię i nazwisko autora
  • Wiek, klasa
  • Pełna nazwa placówki szkolnej

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: od 08.10.2022 do 08.11.2022 r.

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:

  • uczniowie klas IV- VI,
  • uczniowie klas VII – VIII.

Przewidziane nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

Szczegóły zasad konkursu w Regulaminie.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!