Statut

STATUT

 

Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku


(tekst ujednolicony - kolorem zielonym wyróżniono zmiany uchwalone 27.06.2007r., kolorem niebieskim wyróżniono zmiany uchwalone 11.12.2007r., kolorem czerwonym wyróżniono zmiany uchwalone 15.09.2011r.)

ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.    Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku przy ulicy Szkolnej 1 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014  z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2.    Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia :
      1)  „Zespół” należy przez to rozumieć   Zespół Szkół  Samorządowych w Lipsku,
      2) „dyrektor” należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.   
3.    Zespół jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
4.    W skład Zespołu wchodzą :
1)     Samorządowe Przedszkole w Lipsku,
2)     Szkoła Podstawowa im. Anastazji Milewskiej w Lipsku z filią w Krasnem
3)     Gimnazjum w Lipsku.
5.   Siedziba Zespołu mieści się w Lipsku ul. Szkolna 1
6.    Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni  zatrudnieni w Samorządowym Przedszkolu w Lipsku, w Szkole Podstawowej im. Anastazji  Milewskiej w Lipsku  wraz z filią w Krasnem  i Gimnazjum w Lipsku, w myśl niniejszego zapisu, stają się z dniem 1 września 2004 roku pracownikami Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.
7.    Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej  szkoły. 
8. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę                            
      szkoły.

 
§ 2

1.    Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Lipsk, sprawująca nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Podlaski Kurator Oświaty.
3.    Cykl kształcenia: w Przedszkolu od 3 do (5) 6 roku życia tj. do rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego, w Szkole Podstawowej im. Anastazji Milewskiej w Lipsku trwa sześć lat, a w Gimnazjum trwa trzy lata.
4.    Rady pedagogiczne szkół oraz rady rodziców i samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład Zespołu zachowują swoją odrębność i w tym zakresie mają zastosowanie postanowienia zawarte w statucie połączonych szkół. Rady pedagogiczne szkół oraz rady rodziców i samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład Zespołu mogą podjąć decyzję o połączeniu się w jeden odpowiedni organ.

§ 3

1.    Zespołowi może być nadane imię przez organ prowadzący na wspólny wniosek rad szkół lub na wspólny wniosek rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich szkół.
2.    Nazwa Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku jest używana w pełnym brzmieniu. Może być również używany skrót nazwy – ZSS w Lipsku (nie dotyczy pieczęci i stempli).

§ 4

1.    Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.
2.    Zmiany w statucie następują w formie uchwały rady pedagogicznej  przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum podjętej na wspólnym posiedzeniu  rad.
3.    Powyższe zmiany przesyłane są do organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego  nadzór pedagogiczny.

 
ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

 

§ 5

1.    Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2.    W realizacji zadań – Zespół respektuje zobowiązania wynikające z:
       1) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
           2) Deklaracji Praw Dziecka ONZ,
           3) Konwencji o Prawach Dziecka.
3.    Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
       1) realizację odpowiednich programów nauczania,
        2) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym  rozwojem,
4.    Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:
       1) ścisłą współpracę z rodzicami,
           2) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
           3) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,
           4) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
5.    Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu.
6.    Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej poprzez:
1)    zapewnienie dzieciom nauczania religii na zasadach pełnej dobrowolności dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia. Naukę religii prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobie organizowania nauki religii w szkołach publicznych na podst. art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Nauka religii odbywa się w wymiarze  dwóch zajęć  tygodniowo. Czas trwania zajęć z dziećmi przedszkolnymi - 30 minut, z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum - 45 minut.
2)    prowadzenie zajęć w języku polskim, wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu,
3)    eksponowanie w treściach wychowawczych poczucia tożsamości narodowej i regionalnej – przedszkole i szkoły ZSS w Lipsku pielęgnują tradycje związane regionem.

7.    Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez:
1) włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
     2) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło, hymn),
3) przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w szkole i poza nią poprawnym ojczystym  językiem.
8.    Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego poprzez:
       1) ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonia, kina, teatry, muzea),
           2) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,
           3) obchody świąt i rocznic.
9.    Udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz organizuje współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej organizuje dyrektor w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
1)    Pomocy udzielają nauczyciele i specjaliści tworząc zespoły opracowujące indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno – terapeutyczną danego dziecka/ucznia uwzględniając potrzeby zdiagnozowane w szkole (przedszkolu), jak i wynikające  z orzeczeń i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną , w tym poradnię specjalistyczną;
2)    Do zadań zespołu należy planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej w przedszkolu/szkole oraz opracowywanie planu działań wspierających dziecko w procesie rozwoju i edukacji ;
3)    Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku oraz określa wnioski i zalecenia  dotyczących dalszej pracy z dzieckiem ;
4)    Zespół tworzy kartę indywidualnych potrzeb dziecka, która jest zakładana przez zespół dla każdego dziecka
5)    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu/szkole jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia;
b) rodziców ucznia;
c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
6)    W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
a) klas terapeutycznych;
b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej — w przypadku uczniów gimnazjum;
f) porad i konsultacji.
7)    W przedszkolu  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
b) porad i konsultacji.

10.    Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz wymagającym szczególnej troski.
11.    Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
12.    Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń) składanych raz na poszczególne etapy kształcenia w ZSS – przedszkole, SP, Gimnazjum), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.
12. Organizacja wczesnego wspomagania w przedszkolu
1) sposoby realizacji zadań w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka :
a)    kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
b)    umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,
c)    stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poprzez działanie, odkrywanie i badanie,
d)    wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
e)    budowanie systemu wartości,
f)    prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,
g)    ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,
h)    wykorzystywanie w pracy wychowawczo - dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,
i)    umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych,
j)    organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka, stwarzanie warunków do niwelowania deficytów rozwojowych poprzez organizowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,
k)    tworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka :
a)    uzgadnianie i ujednolicanie kierunków oddziaływań,
b)    budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,
c)    wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
d)    pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,
e)    przedszkole na prośbę rodziców może nieodpłatnie lub za pełną odpłatnością organizować dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów i nauczycieli (rytmika, nauka języka angielskiego, taniec, zajęcia plastyczne, gimnastyka korekcyjna),
f)    rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależy od wyboru rodziców.
 3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:
a)    kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa, rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
b)    nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
c)    integrowanie treści edukacyjnych,
d)    osiągnięcie przez dziecko „gotowości szkolnej" rozumianej jako efekt rozwoju uczenia się,
e)    udział dzieci w wybranych uroczystościach, zapoznanie z budynkiem i wyposażeniem szkoły podstawowej,
f)     przekazanie istotnych informacji o dzieciach przyszłym wychowawcom klas I-szych, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
i stopnia niepełnosprawności. Dopuszcza się przekazanie dokumentacji (orzeczenia, karty indywidualnych potrzeb, wnioski i zalecenia, plany działań wspierających itp.)

 
§ 6

    1.  Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć   obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:
1)     na terenie szkoły oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia,
2)      pracownicy, o których mowa w pkt 1 są zobowiązani do:
a)     przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki,
b)     pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora,
c)     wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych,
3)     w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (chemia, fizyka, technika, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, elementy informatyki, informatyka) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku  roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;
4)     w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność
     sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć
     i zdyscyplinowanie uczniów, asekuruje uczniów podczas zajęć na przyrządach
     i  podczas ćwiczeń o podwyższonym stopniu trudności;
5) uczestnika zajęć z wychowania fizycznego uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń na podstawie zwolnienia od rodzica (prawnego opiekuna) lub pielęgniarki.
     Uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela w-f lub wychowawcy świetlicy.
6)     nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć i zabaw w sali oraz na terenie ogródka przedszkolnego, zobowiązany jest sprawdzić stan bezpieczeństwa urządzeń i sprzętu,
7)     za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy i zabawek, sprzęt znajdujący się w sali odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział,
8)     w przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem,
9)     w przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie szkoły/przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego,
10)     ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność,
11)     w czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb - ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające,
12)     gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu,
13)     w czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydajności organizmu dzieci, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie trudności i intensywności,
14)     pomieszczenia przedszkolne i ogródek przedszkolny wyposażony jest w sprzęt i urządzenia posiadające certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi  Normami Bezpieczeństwa;

2.     Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Zespołu, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli Zespołu:
           1) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście w sekretariacie Zespołu podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania,
           2) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji, a przy wyjeździe autobusem lub pociągiem jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 20 uczniami;
  3) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
      4) na udział w wycieczce organizowanej poza terenem gminy nauczyciel musi uzyskać pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) ucznia,
5)     w przypadku powrotu grupy po godz. 2100 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest    do odebrania ucznia;
6)     ogólne zasady organizowania wycieczek zawarte są w „Szkolnym regulaminie wycieczek i kolonii”, stanowiącym załącznik nr 1;
7)     wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia przez opiekunów „Karty wycieczki” i poinformowania uczestników o szczegółowych zasadach obowiązujących w czasie podróży i pobytu uczniów poza szkołą.
8)     Dodatkowe zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza przedszkolem:
a)    podczas zorganizowanych form zajęć w terenie - wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, itp. dyrektor  poszerza opiekę o dodatkowych nauczycieli, wyznaczonych pracowników obsługi lub rodziców tak, aby jedna osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 10 dzieci,
b)    w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki, woźnej/sprzątaczki,


3.   Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie Zespołu:
          1)     nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku,
          2)     dyżury pełnione są zgodnie z zarządzeniem dyrektora,
          3)     dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzu, placu szkolnym, szatniach i w sanitariatach,
          4)     w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru,
         5)     w razie zaistnienie wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia po udzieleniu pierwszej pomocy, zawiadamia pielęgniarkę szkolną
a następnie dyrektora ,
         6)     dyrektor, a w razie jego nieobecności nauczyciel dyżurny, powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
         7)     szczegółowe zasady pełnienia dyżurów nauczycieli zawarte są w „Regulaminie pełnienia dyżurów”  stanowiącym załącznik nr 2;

§ 7

    Zespół organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:
       1) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej,
       2) tworzenie właściwych warunków nauki uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej,
       3) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjnych, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz badań lekarskich,
       4)    organizowanie optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku,
       5)    ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu ucznia,
      6)    analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników,
      7)    dostosowanie wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej.
       8)    Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu:
a) do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci,
b) decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor  po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:
•    rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,
•    istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów,
•    przyznane etaty pracowników przedszkola są właściwe do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego lub ich większej ilości;
c) za zgodą, na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem:
•    dzieci do tego oddziału kwalifikuje na podstawie orzeczenia poradnia psychologiczno - pedagogiczna,
•    oddział integracyjny może być utworzony, a dyrektor przedszkola będzie zabiegał o utworzenie tego oddziału, jeśli na dany rok szkolny zgłosi się przynajmniej troje dzieci z orzeczeniem poradni,
•    liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 dzieci w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych,
d)  w przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady Pedagogicznej, dyrektor jest zobowiązany skierować dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie: przyjęcia lub nie przyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej).

 
§ 8

    W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:
1)     w wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń   szkolnych uczniowi zapewniona zostaje pomoc w ramach zespołu wyrównywania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów,
2)     w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem    każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym (prawnym opiekunem) ucznia (wywiady środowiskowe), rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami), udzielanie porad i wskazówek, w przypadkach szczególnych - kontakt z poradnią rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,
3)      uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca, we współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym, poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami (prawnymi opiekunami), innymi nauczycielami oraz kolegami z klasy,
4)     w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych; współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę (policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sąd rodzinny).

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU

 

§ 9

    Organami Zespołu są:
    1)     dyrektor  Zespołu,
    2)     rady pedagogiczne szkół,
    3)     rady rodziców,
    4)     samorządy uczniowskie szkół.

§ 10

1.    Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora zespołu określa ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  oraz przepisy wydane na jej podstawie. 
2.    Zadania dyrektora Zespołu:
     1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu,
     2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Zespole, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,
     3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
          5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej w ramach jej kompetencji,
      6)  nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,
  7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
8)     organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi Zespołu,
9)     dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,
10)     współpraca z radami pedagogicznymi, rodzicami, samorządami uczniowskimi oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,
11)     przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym   pracownikom Zespołu,
12)     występowanie do władz z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
13)     wykonywanie zadań administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji   administracyjnych na podstawie ustawy,
14)     podanie do publicznej wiadomości do dnia 31 marca 15 czerwca zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego,
15)     podanie do publicznej wiadomości do dnia 31 marca 15 czerwca zestawu podręczników wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego,
16)     podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
17)     określenie, w porozumieniu z Radą Rodziców, wzoru jednolitego stroju obowiązkowego dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku
18)     określenie, w porozumieniu z Radą Rodziców, sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

3.     Dyrektor Zespołu ma prawo:
1)     wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,
2)     powierzania dodatkowych obowiązków wszystkim pracownikom Zespołu,
3)     zatrudniania i zwalniania (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników Zespołu,
4)     decydowania o wewnętrznej organizacji Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,
5)     wypożyczania za odpłatnością pomieszczeń Zespołu po uprzednim podpisaniu umowy między zainteresowanymi,
6)     wypożyczania sprzętu i wyposażenia Zespołu za odpłatnością po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami celem uzyskania środków na rozwój Zespołu i poprawę bazy,
7)     na czas nieobecności powierzania swoich obowiązków innemu nauczycielowi Zespołu.
4.     Dyrektor Zespołu odpowiada za:
1)    poziom uzyskanych przez Zespół wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,
    2) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami  ustawy, przepisami wykonawczymi oraz statutem Zespołu,
3)     bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynkach  Zespołu i podczas zajęć organizowanych przez Zespół oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej budynków,
4)     celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Zespołu,
5)      zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
6)      za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

§ 11

     Dyrektor Zespołu może być odwołany na podstawie art. 38 ustawy:
1)     na własną prośbę – za 3-miesięcznym wypowiedzeniem,
2)     z inicjatywy organu prowadzącego w przypadku negatywnej oceny wynikającej z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów – bez wypowiedzenia,
3)     z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej oceny pracy – bez wypowiedzenia,
4)     w przypadku szczególnie uzasadnionym, w czasie roku szkolnego – bez wypowiedzenia,
5)     za nieprawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem – bez wypowiedzenia,
6)     za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Zespołu – bez wypowiedzenia.

§ 12

1.    W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.    Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.
3.    Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który określa zasady funkcjonowania tego organu i nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu,
4.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
5.    Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
6.    W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział - z głosem doradczym - osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
7.    Rada pedagogiczna zatwierdza:
1)    plan pracy szkoły,
2)    uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3)    wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, przyznawane nagrody i wyróżnienia,
4)    wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,
5)    organizację doskonalenia zawodowego,
6)    szkolny zestaw programów nauczania,
7)    statut szkoły i projekty jego zmian,
8)    szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.
8.     Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)     organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2)     projekt planu finansowego szkoły,
3)     wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4)     propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5)     kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole w głosowaniu tajnym.

9.    Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust 6 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10.    Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole.
11.    W przypadku określonym w ust 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
12.    Rada pedagogiczna jest zobowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów dodatkowych obowiązkowych.
13.    Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
14.    Szczegółowe zasady działalności rady pedagogicznej określa regulamin Rad pedagogicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku, stanowiący załącznik nr 3;

§ 13

1.    W Zespole działa rada rodziców  stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2.    Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa między innymi zasady tworzenia tego organu i nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu, określa sposób gromadzenia funduszy i wewnętrzną kontrolę nad nimi.
3.    Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4.    Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5.    W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców danego oddziału (szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów określono w Regulaminie Rady Rodziców).
6.    Do kompetencji Rady rodziców należy:
1)    uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,
2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3)    opiniowanie projektu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.

7.    Rodzice mają prawo do:
1)    uzyskania od dyrektora i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz   zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie, podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,
2)    zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz sprawdzianu i egzaminu po ukończeniu kształcenia w szkole,
3)    w każdym czasie mogą uzyskać ustną lub sporządzoną na piśmie rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
8.    W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane   stałe spotkania z rodzicami – nie rzadziej niż raz w semestrze.
9.    Szczegółowe zasady działalności rady rodziców określa „Regulamin Rady Rodziców”, stanowiącym załącznik nr 4;
10.    Rodzice i nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:
1) znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanych programów, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
2) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.
11. Współdziałanie z rodzicami w oddziale przedszkolnym realizowane jest w następujących formach:
1) zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku,
2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,
3) spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup, zajęcia otwarte dla rodziców
4) wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin,
5) redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców,
6) wystawy prac dziecięcych,
7) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
8) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem,
9) organizowanie imprez wspólnych dla wychowanków i ich rodziców i rodzin
12. Szkoła/przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, materialną, prawną, opieką zdrowotną, dzieciom i rodzicom:
1) na wniosek dyrektora, w  spotkaniach może uczestniczyć przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli zapewniają wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
3) w zależności od potrzeb szkoła podejmuje współpracę z MGOPS, SPZOZ, Sądem Rodzinnym w Augustowie, Policją, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz parafią;


§ 14

1.    W Zespole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły; wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.
3.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
4.    Do zadań samorządu należy:
1)    rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
2)    kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny, samodyscypliny,
3)    organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
4)    przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełniania wobec nich rzecznictwa interesów społeczności uczniowskiej,
5)    współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki, oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,
6)    dbanie o mienie szkoły,
7)    organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
8)    rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi lub radzie pedagogicznej,
9)    dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły.
5.    Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
1)    przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów,
2)    przedstawianie propozycji do programu wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
3)    wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,
4)    udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
5)    wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła,
6)    udziału przedstawicieli (z głosem doradczym) w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
7)    wnioskowania do dyrektora w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej,
8)    dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.
9)    Szczegółowe zasady działalności samorządu uczniowskiego zawarte są
w „Regulaminie SU”, stanowiącym załącznik nr 5.

§ 15

1.     Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia wychowania
 młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów Zespołu.
    2.    Koordynatorem współdziałania organów Zespołu  jest dyrektor, który:
     1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
2)     umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu,
3)     zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,
4)     organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu.
3.  W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej w Zespole lub między organami     Zespołu dyrektor jest zobowiązany do:
1)     zbadania przyczyn konfliktu,
2)     wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.
5.    Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami Zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 16

1.    W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i  organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
      2.  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa
w ust. 1 wyraża dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rad pedagogicznych.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

§ 17

Do realizacji celów statutowych Zespół posiada dla potrzeb własnych następujące   obiekty:
1)    budynek przedszkola położony przy ul. Miejskiej 4 w Lipsku,
2)    budynek szkolny przy ul. Szkolnej 1 w Lipsku,
3)    budynek szkolny położony w Krasnem.

§ 18

1.    W Zespole rok szkolny jest organizowany  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
3.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
4.    Terminy przerw pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym na wniosek dyrektora przedszkola i zatwierdzane w arkuszu pracy przedszkola na dany rok szkolny. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.
5.    Dla dzieci żywionych i dowożonych przedszkole czynne jest od godz. 7.00 do godz. 15.15, od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
6.    W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1 lub 2 posiłków. Śniadanie wydawane jest o godz.9.00, a obiad o godz. 12.00.
7.    Koszty wyżywienia dziecka („wsad do kotła”) w pełni są pokrywane przez rodziców bądź prawnych opiekunów.
8.    Opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach Kwitariusza przychodowo – ewidencyjnego opłat, które są drukami ścisłego zarachowania
9.    Opłaty powinny być wnoszone nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.
10.    Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora ZSS w Lipsku i intendenta na podstawie kalkulacji – średniej z wybranego reprezentatywnego okresu.
11.    W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczane są dni nieobecności. Nieobecność powinna być zgłoszona danego dnia do godz. 8.30. W przypadku niezgłoszenia pierwszy dzień nie jest odliczany, tylko każdy kolejny.

12.    Za pobyt dziecka w przedszkolu pobiera się opłatę stałą (3-5 latki) uaktualnioną zgodnie zuchwałą Rady Miejskiej w Lipsku. Opłata nie podlega zwrotowi, chyba że przedszkole jest zamknięte z winy niezależnej od rodziców.
13.    Wysokość opłaty stałej jest uzależniona od ilości dzieci w przedszkolu (im mniej , tym wyższa). O zmianę jej wysokości dyrektor ZSS występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lipsku.
14.    Jeżeli ze względów zdrowotnych dziecko przebywa w przedszkolu tylko do obiadu – rodzic wnosi tylko połowę wysokości obowiązującej opłaty stałej.
15.    Opłata stała nie obowiązuje tylko w sytuacji, gdy dziecko zostanie z przedszkola wypisane przez rodzica.
16.    Rodzice dzieci z „0” , które pozostają w przedszkolu ponad 5 godzin wnoszą opłatę świetlicową, ustalona na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora ZSS w porozumieniu z intendentem i Radą Rodziców.

12. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku / dzieciom:
1) fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej;
2) bezpłatnego realizowania podstawy programowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17);
13. Przedszkole bezpłatnie realizuje podstawę programową w wymiarze 5–ciu godzin w dni powszednie, w godzinach  od 7.30 do 12.30, w okresie od 1 września do 30 czerwca każdego roku. Bezpłatna także jest realizacja lekcji religii dla zgłoszonych dzieci z oddziałów „0” przygotowania przedszkolnego.
14. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące:
1)  gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2)    gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
3)    zabawy plastyczne, muzyczne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich zainteresowania;
4)    zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnym oraz środowiskowych konkursach i uroczystościach;
5)    opieka nad dzieckiem w czasie realizacji zajęć, o których mowa w pkt 1-4.
15. Rada Miejska w Lipsku uchwałą ustala wysokość stawki za 1 godzinę realizacji zajęć, o których mowa w ust.14. Dyrektor ZSS zawiera z rodzicem / prawnym opiekunem umowę pisemną o świadczenie usług przez Samorządowe Przedszkole w Lipsku.
16. Rodzicowi przysługuje uprawnienie do korzystania z usług przedszkola w miesiącu wakacyjnym (lipiec) na zasadzie przedszkola dyżurującego, do dnia określonego w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

17.    Żywienie jest prowadzone wówczas, gdy w przedszkolu jest minimum 10 dzieci (dotyczy to przerw świątecznych, ferii, wakacji).
18.    Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się tylko i wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnioną na piśmie osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.

19.    Upoważnienie powinno zawierać pełne dane osobowe osoby odbierającej, powinowactwo lub stopień znajomości, nr i serię dowodu osobistego. Dokument ten powinien zostać złożony przez rodziców (opiekunów) w przedszkolu, u  nauczyciela prowadzącego grupę,
20.    Dzieci należy przyprowadzać do Przedszkola w godzinach od 7.00 do 8.00;
21.    Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej ilości posiłków, konieczne jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie najpóźniej do godziny 8.30
22.    Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka,
23.    Rodzice (opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka z chwilą zgłoszenia nauczycielowi prowadzącemu grupę odbiór dziecka;

 
§ 19

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
2.    Arkusz organizacji zawiera listę pracowników Zespołu, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć edukacyjnych, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych  finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
3.    Arkusz  tworzy się z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
4.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
5.    Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym w klasach I –III gimnazjum i IV-VI szkoły podstawowej oraz w systemie zintegrowanym w klasach I-III szkoły podstawowej.
6.    Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, dla świetlicy i biblioteki wynosi 60 minut. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć,
z zachowaniem ogólnego tygodniowego wymiaru czasu zajęć. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo – np. nauki religii powinien wynosić około 30 minut (w zależności od możliwości rozwojowych dzieci). Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców, wyrażone na piśmie.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien
być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 1)  z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
 2)  z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

7.    Pierwsza przerwa międzylekcyjna trwa 5 minut, druga przerwa międzylekcyjna trwa 10 minut, trzy kolejne przerwy międzylekcyjne - obiadowe trwają po 15 minut i ostatnia przerwa międzylekcyjna trwa 10 minut.
8.    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
9.    W przypadku oddziału liczącego 24 i mniej  uczniów podziału na grupy na zajęciach
o których mowa w ust. 8 można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
10.    Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach I-III gimnazjum i IV-VI szkoły podstawowej prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
11.    W przypadku oddziału liczącego 26 i mniej  uczniów podziału na grupy na zajęciach
      o których mowa w ust. 10 można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
12.    Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez Zespół.
13    Liczba członków kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu gminy nie może być mniejsza niż 11.
14    Na zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych w grupie może być do 12 uczniów.
15. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do grupy dziecka niepełnosprawnego pod warunkiem, że jego zachowanie nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych wychowanków, wówczas liczba dzieci w oddziale powinna wynosić od 15 do 20 , w tym 2-5 dzieci niepełnosprawnych.
16.    W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z upoośledzeniem umysłowym, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
17.    W przypadku  odroczenia obowiązku szkolnego, do przedszkola może również uczęszczać dziecko do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Przyjęcie do przedszkola dziecka 7- letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, wydanej przez dyrektora ZSS.


§ 20

Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem a podaną placówką.

§ 21

    1.    Biblioteka szkolna znajduje się w budynku Zespołu.
    2.    Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów).
    3.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu oraz rodzice (prawni opiekunowie) uczniów.
    4.    Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
    5.    Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora.

§ 22

1.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
2.    Czas pracy nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.
3.    Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne, nieprzydatne w pracy szkół oraz zaczytane.
4.    Czasopisma społeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne – przez 5 lat.
5.    Inwentaryzacje księgozbioru przeprowadza się co najmniej raz na pięć lat na wniosek dyrektora  (wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).
6.    Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza, zapewniając odpowiednie wyposażenie pomieszczenia, warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
7.    Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup nowych mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
8.    Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi  oraz radom pedagogicznym szkół.
9.    Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu Zespołu.
10.    W bibliotece działa uczniowski aktyw biblioteczny według ustalonego planu.

§ 23

1.    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w przedszkolu i  szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Zespół organizuje świetlicę /zajęcia świetlicowe/.
2.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczestników w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.
3.    Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Zespołu, której zadaniem jest:
1)    organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,                   przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
2)    organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
3)    w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
4)    rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i  organizowanie zajęć w tym zakresie,
5)    upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
6)    rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
7)    współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku.
4.    Godziny pracy świetlicy przedszkola i szkoły  winny być dostosowane do potrzeb środowiska, wynikających z godzin rozpoczynania i kończenia pracy rodziców (prawnych opiekunów) uczniów a także rozkładów dowożenia.
5.    Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z programami szkół.
5.    Nauczyciel sprawujący opiekę świetlicową prowadzi dziennik, sprawdza obecność, tworzy ramowy plan, dba o różnorodność zajęć.

6.    Świetlica przedszkolna i szkolna ma obowiązek objąć opieką uczniów Zespołu
z uwzględnieniem dzieci dojeżdżających  i dowożonych, dzieci rodziców (prawnych opiekunów) pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, z rodzin zastępczych i dzieci nauczycieli.
7.    Świetlica w budynku szkolnym przy ulicy Szkolnej 1 prowadzi dożywianie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Kierownik świetlicy organizuje pracę wychowawczo- opiekuńczą świetlicy, czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem stołówki szkolnej oraz kuchni.

 
ROZDZIAŁ V
 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
 
§ 24

1.    W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi.
2.    Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu regulują odrębne przepisy.

§ 25

Pracownicy pedagogiczni Zespołu to: dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy, logopeda, psycholog, pedagog.

§ 26

1.    W Zespole tworzy się zgodnie ze stanem organizacyjnym Zespołu stanowiska wicedyrektorów.
2.    Wicedyrektorów powołuje i odwołuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę.
3.    Wicedyrektorem Zespołu może być nauczyciel mianowany z 5 - letnim stażem pedagogicznym, zatrudniony na czas nieokreślony.

§ 27

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.    Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1)     wybór programu nauczania i wybór podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
2)      przedstawienie wybranego programu do zatwierdzenia dyrektorowi,
3)     sporządzenie planu wynikowego z przedmiotu, którego uczy na bieżący semestr,
4)     opracowywanie kryteriów wymagań do kolejnych zakresów materiału i przedstawienie ich dyrektorowi, rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom,
5)     sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności,
6)     rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
7)      prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie   jak najlepszych wyników,
8)     tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,
9)     indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
10)     kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,
11)     ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie    niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,
12)     systematyczna współpraca z domami rodzinnymi (prawnych opiekunów) uczniów,
13)     ocenianie uczniów zgodnie przyjętymi kryteriami zawartymi w WZO,
14)     poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów,
15)     udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów itp.,
16)     informowanie uczniów o obowiązujących zasadach oceniania,
17)     prowadzenie klaso-pracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy,
18)     współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie zespołu,
19)     aktywny udział w pracach rady pedagogicznej,
20)     prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych,
21)     doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
22)     prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego a realizującymi obowiązek szkolny w szkole,
23)     prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
24)     pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów,
25)     wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora a wynikających z organizacji pracy Zespołu,
26)     informowanie pisemne ucznia na 2 (dwa) tygodnie miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanej ocenie okresowej (rocznej), a
27)     w przypadku oceny niedostatecznej – informowanie  ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej lub ustnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.
28)     Wybrany program nauczania oraz podręcznik, o którym mowa w ustępie 2. pkt. 1. Nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.
3.    Szczegółowy zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym:
1) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
a)    realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
b)    dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu,
c)    tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
d)    indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków
e)    wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,
f)    opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce;
2) Ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:
a)    udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych oraz problemowych,
b)    udział w spotkaniach z rożnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,
c)    czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym;
3) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:
a)    dziennika zajęć,
b)    arkuszy obserwacji pedagogicznej,
c)    miesięcznych planów pracy z dziećmi,
d)    dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,
e)    dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone),wraz z dokumentacją badań dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
4)     Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej),
5)     Objęcie diagnozą pedagogiczną dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
6)     Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe,
7)     Współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu:
a)    poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
b)    bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka,
c)    ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
d)    włączenia rodziców/opiekunów prawnych w działalność przedszkola.


§ 28

   Uprawnienia nauczycieli przedstawiają się następująco:
1)     nauczyciel decyduje o wyborze programu nauczania, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
2)     jeśli prowadzi koło zainteresowań uczniów, decyduje o treści programowej tego koła,
3)     decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w szkolnym systemie oceniania opracowanym na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4)     ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
5)     czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły.
6)     nauczycielom stażystom i kontraktowym dyrektor przydziela opiekuna stażu, a wszystkim nauczycielom odbywającym staż zapewnia jego prawidłową realizację.

§ 29

               Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
1)     poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał,
2)     stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

§ 30

1.   Nauczyciel ponosi odpowiedzialność  służbową przed dyrektorem oraz cywilną lub karną za:
1)     tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
2)     nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub  pożaru,
3)     zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia należącego do Zespołu przydzielonego mu przez dyrektora, a wynikłe z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
2.  Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.

§ 31

W Zespole prowadzone jest wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli z wykorzystaniem pomocy doradców metodycznych, edukatorów z ośrodków doskonalenia nauczycieli.

§ 32

1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2.  Nauczyciele danego przedmiotu, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, nauczyciele uczący na danym etapie edukacyjnym mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowe, zadaniowe).
3.  Pracą  zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora , na wniosek  zespołu.
4.  Cele i zadania zespołu, o którym mowa  ust. 2  obejmują:
1)     zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
2)     podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
3)     poszerzenie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczania przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.,
4)     wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
5)     organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
6)     współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
7)     analizowanie problemów wychowawczych i postępów uczniów w nauce
8)     opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania.
5.  W gimnazjum funkcjonuje zespół do spraw doradztwa zawodowego. Tworzą go wychowawcy klas III. Do zadań zespołu należy:
1)    zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa i zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
2)    organizowanie spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów,
3)    umożliwienie uczniom uczestnictwa w „dniach otwartych” szkół ponadgimnazjalnych różnych typów,
4)    zapraszanie przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych w celu prezentacji oferty tych szkół,
5)    organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów mających na celu pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych instytucji,
6)    pomoc uczniom klas trzecich w kompletowaniu dokumentów wymaganych przez szkoły ponadgimnazjalne.  

 
§ 33

1.    Dyrektor  powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej „wychowawcą”.
2.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego (z wyłączeniem przyczyn obiektywnych).
1.     Dyrektor  może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
1)    przeniesienia nauczyciela,
2)    długotrwałej nieobecności,
3)    braku efektów pracy wychowawczej,
4)    jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) oddziału zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela wychowawcy i opowie się za nim 51% wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) uczniów danej klasy, po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki.

 
§ 34

1.  Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
1)    troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,
2)    utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia sposobów udzielania im pomocy w nauce,
3)    interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemów wspólnie z zespołem klasowym,
4)    dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji,
5)    zachęcanie uczniów do czytelnictwa i współpracy z nauczycielem bibliotekarzem,
6)    zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,
7)    kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni,
8)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej,
9) rozwijanie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na   terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi,
10)utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich,   interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,
11)wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami),
12)    udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,
13)    interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z pielęgniarką szkolną, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,
14)    wdrażanie do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
15)    utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami), w tym odwiedzanie uczniów w domach w celu zapoznania się z ich warunkami domowymi,
16)    omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich,
17)    wykonywanie czynności administracyjnych i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora, uchwałami rady pedagogicznej oraz:
a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,
b)    pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,
c) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły,
18)    opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w Zespole,
19)    zapoznawanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z wymaganiami programowymi, zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz dokumentami rejestrowania ich osiągnięć,
20)    koordynować prace związane z badaniem dojrzałości szkolnej oraz lateralizacji dzieci oddziału przedszkolnego,
21)    organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
22)    wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,
23)    tworzenie tradycji w zespole klasowym,
24)    organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych, gminnych itp.
2.    Wychowawca ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy od dyrektora, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli, pedagoga, psychologa, doradców metodycznych, edukatorów i instytucji wspomagających szkołę.
3.     Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem za:
1)    osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie,
2)    poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
3)    prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

§ 35

    Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
 1)  w zakresie pracy pedagogicznej:
a)    udostępnianie zbiorów,
b)    udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
c)    informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
d)    inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
e)    prowadzenie różnych form informacji o książkach,
f)    realizowanie wybranych tematów z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej we współpracy z nauczycielami.
2) w zakresie pracy organizacyjnej:
a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,
b) konserwację i selekcję zbiorów,
c) opracowanie biblioteczne zbiorów,
d) organizację warsztatu informacyjnego,
e) organizację udostępniania zbiorów.
3) w  zakresie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami)i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły:
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o czytelnictwie uczniów,
b) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.

§ 36

    1. Pedagog szkolny i psycholog wspólnie koordynują prace szkoły w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej uwzględniając konkretne potrzeby uczniów i środowiska. w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych, współpracują z wychowawcami klas, nauczycielami, dyrekcją Zespołu, lekarzem, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

     2. W zakresie zadań ogólno – wychowawczych :   
         1) dokonywać ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów,
1)    udzielać pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
2)    koordynować prace związane z kierowaniem uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
3)    udzielać rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowaniu dzieci .

             3. W zakresie profilaktyki wychowawczej :
1)    rozpoznawać warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,
2)    rozpoznawać sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów,
3)    udzielać pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

    4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej :
1)  udzielać uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych
         2) udzielać uczniom porad w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w domu rodzinnym,
         3) udzielać pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych,
4)    przeciwdziałać skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
5)    prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych,
6)    prowadzenie zajęć profilaktyczno-resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie,

           5. W zakresie pomocy materialnej :
1)    współorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom szczególnie potrzebującym,
2)    dbać o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin mających szczególnie trudne warunki materialne,
3)    wnioskować o kierowanie spraw uczniów z rodzin patologicznych do sądów dla nieletnich.

§ 37

1.    Pracownikami obsługi Zespołu są:
1)    sekretarki /sekretarz Zespołu/,
2)    intendenci
3)    kucharze,
4)    pomoce kuchenne,
5)    sprzątaczki,
6)    woźni,
7)    konserwator,
8)    palacze c.o.
9)    kierownik gospodarczy
10)    operator rtv
2.   Zakres obowiązków pracowników Zespołu nie będących pracownikami pedagogicznymi określają odrębne przepisy.
3. Wszyscy pracownicy Zespołu mają prawo i obowiązek uczestniczyć w procesie wychowawczym, reagować na negatywne zachowanie się uczniów.

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY I RODZICE

§ 38

1.    Przedszkole prowadzi rekrutację na zasadach powszechnej dostępności. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku  od 3 do 6 lat. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka w wieku 2,5 roku pod warunkiem, że sygnalizuje swoje potrzeby fizjologiczne.
1)    Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
-    w przypadku, gdy ilość złożonych kart zgłoszenia nie przekracza ilości miejsc, kwalifikacji dokonuje dyrektor,
-    w przypadku, gdy ilość złożonych kart zgłoszenia przekracza ilość miejsc, kwalifikacji dokonuje komisja powołana przez dyrektora w składzie: przedstawiciel rady pedagogicznej, przewodniczący rady rodziców i dyrektor, która ustala szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola z uwzględnieniem:
•    dzieci 5 i 6- letnich,
•    dzieci rodziców samotnie wychowujących,
•    dzieci rodziców o orzeczonej niepełnosprawności,
•    dzieci z rodzin zastępczych,
•    dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo,
•    dzieci z rodzin wielodzietnych,
•    dzieci chodzące wcześniej do przedszkola,
•    dzieci rodziców pracujących,
•    dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
2)    W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku szkolnego.
3)    Podstawą przyjęcia do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w kancelarii przeszkolą w terminie do 30 kwietnia danego roku.

2.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy), zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego szkoły oraz spoza obwodu na prośbę rodziców (prawnych opiekunów)
3.    Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą (6)7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia  obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły  na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.
4.    Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) za zgodą dyrektora w kolejności zgłoszeń, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
5.    Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są z urzędu absolwenci szkoły podstawowej z obwodu gimnazjum, obejmującego teren działania Gminy Lipsk.
6.    Absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum  przyjmuje   się do gimnazjum na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) za zgodą dyrektora,
w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 39

1.    Uczeń ma prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:
a ) ilość godzin w jednym dniu nie może przekraczać siedmiu,
2)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3)    przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
4)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5)    swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi:
a)    do uczęszczania do organizowanych przez Zespół  lekcji etyki/religii,
b)    w przypadku nieuczęszczania na lekcje religii/etyki do zapewnienia przez Zespół na ten czas opieki,
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:
   a) ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań działającego na terenie szkoły,
b)    reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach,
7)    korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela,
8)    znajomości szczegółowych zasad oceniania swoich osiągnięć poznawczych i psychomotorycznych,
9)    znajomości zasad przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn, zmianami).
10)    znajomości szczegółowych zasad, zakresów i kryteriów oceniania zachowania,
11)    znajomości ogólnych kryteriów oceniania zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
12)    znajomości szczegółowych wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów,
13)    znajomości metod i narzędzi sprawdzania i oceniania, sposobów ich dokumentowania zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
14)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole i poza nim,
15)    organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora,
16)    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
17)    zmiany  szkoły w ciągu roku szkolnego,
18)    korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
19)    dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, uczucia, korespondencja),
20)    korzystania z różnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje Zespół i rada rodziców (komitet rodzicielski),
21)    wygłaszania na zebraniach lub w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego,
22)    odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora,
23)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
24)    bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów,
25)    być ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,
26)    znać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości z partii materiału nauczania obejmującego ponad trzy jednostki lekcyjne – taki sprawdzian może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia,
27)    opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów,
28)    powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą kontrolą,
29)    zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
30)    wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym z prac domowych,
2.    W przypadku naruszenia praw ucznia zainteresowany, jego rodzic (prawny opiekun), ma prawo odwołania się do wychowawcy klasy, dyrektora Zespołu, kuratorium, właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
3.    Uczeń ma obowiązek:
1)    systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2)     systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.
3)     systematycznie i wytrwale pracować nad swoim rozwojem, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki,
4)     kulturalnego zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników,
5)     przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do szkoły,
6)     przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia,
7)    przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
8)     szanować i chronić mienie Zespołu,
9)     dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Zespołu,
10)     dbać o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych,
11)    podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora, nauczycieli, pracowników szkoły oraz władz samorządu uczniowskiego,
12)    godnie reprezentować Zespół na zewnątrz,
13)    przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,
14)    szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,
15)    przestrzegać zasad higieny osobistej,
16)    uzupełniać braki wynikające z nieobecności na lekcjach,
17)    dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i rówieśników,
18)    nie używać tytoniu, alkoholu, narkotyków, środków odurzających
19)    nosić jednolity strój, określony przez dyrektora ZSS w Lipsku poza następującymi sytuacjami:
-    rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego (obowiązuje wtedy strój galowy)
-    zajęcia pozalekcyjne
-    wycieczki
-    uroczystości szkolne, w których uczniowie biorą udział
-    Dzień Sportu i Dzień Samorządności
-    egzaminy gimnazjalne i sprawdzian w klasie szóstej (obowiązuje strój galowy)

20)     usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie jednego tygodnia od momentu powrotu do szkoły w formie pisemnej (usprawiedliwienie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna),
21)    przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku na terenie szkoły zgodnie z zapisami w Regulaminie Porządkowym ZSS w Lipsku


§ 40

1.    Uczeń może być nagrodzony za wyróżniające się wyniki w nauce, wzorową postawę, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe, 100% frekwencję roczną, aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska.
2.    Warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom:
1) uczeń klas I-III szkoły podstawowej  może być nagrodzony za:
a) wysokie wyniki we wszystkich zakresach edukacji w nauczaniu zintegrowanym
w następujący sposób:
- pochwałą wychowawcy na forum klasy,
- pochwałą przed całą szkołą udzieloną na apelu,
- dyplomem lub nagrodą książkową na koniec roku szkolnego,
- eksponowaniem zdjęcia w gablotce.
            b) udział i osiągnięcia w organizowanych konkursach:
- dyplomem (za udział),
- nagrodą rzeczową (za zajęcie wysokiego miejsca).
2) uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej może być nagrodzony za:
a) szeroko pojętą aktywność:
- pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela,
- pochwałą dyrektora  na apelu,
- nagrodą rzeczową za wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach,   olimpiadach,
    b) wyniki w nauce:
- przez wyeksponowanie list uczniów z najwyższymi średnimi w gablotce przy średniej ocen co najmniej 4,75 ze wszystkich zajęć edukacyjnych po I i II semestrze  nauki,
- świadectwem z wyróżnieniem i nagrodą rzeczową przy średniej ocen co najmniej 4,75 (koniec roku szkolnego),  oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania,
3) uczeń kończący szkołę podstawową może być nagrodzony:
a)    świadectwem z wyróżnieniem i nagrodą rzeczową przy średniej ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie co najmniej bardzo dobrej z zachowania,
b)    wystosowaniem przez dyrektora listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, który uzyskał najwyższą średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych (obowiązkowych, religii / etyki, dodatkowych) i wzorowe zachowanie oraz uzyskał 30 punków ze sprawdzianu dla uczniów kończących szkołę podstawową,
c)    nagrodą książkową za maksymalną liczbę uzyskanych punktów ze sprawdzianu.
d)    nagrodą rzeczową za wybitne osiągnięcia (chór, zespół taneczny, koło przedmiotowe, pracę w SU)
        4)  uczeń gimnazjum może być nagrodzony za:
a) szeroko pojętą aktywność:
- pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela,
- pochwałą dyrektora  na apelu,
- nagrodą rzeczową za wybitne osiągnięcia w konkursach zawodach, olimpiadach,
    b) wyniki w nauce:
- wyeksponowanie list uczniów z najwyższymi średnimi w gablotce, przy średniej ocen co najmniej 4,75 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych po I i II semestrze  nauki,
- świadectwem z wyróżnieniem i nagrodą książkową przy średniej ocen co najmniej 4,75 (koniec roku szkolnego) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie co najmniej bardzo dobrej z zachowania,
    c) uczeń kończący gimnazjum może być nagrodzony:
- świadectwem z wyróżnieniem i nagrodą książkową przy średniej ocen co najmniej 4,75 oraz ocenie co najmniej bardzo  dobrej z zachowania,
- wystosowaniem przez dyrektora listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych    opiekunów) ucznia, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 ze wszystkich zajęć edukacyjnych (obowiązkowych, religii/etyki, dodatkowych), wzorowe zachowanie,
-  nagrodą książkową za najlepszy wynik z egzaminu z części humanistycznej lub matematyczno – przyrodniczej.
                 - nagrodą rzeczową za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za aktywną pracę w kołach zainteresowań i SU.
3.    Uczniowie klas IV – VI i Gimnazjum mogą otrzymać stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41

1.    Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu Zespołu przewiduje się kary.
2.    Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu Zespołu:
1) upomnieniem wychowawcy z wpisem do dziennika,
2) upomnieniem dyrektora  - z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),
3) zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, prawa  do reprezentowania Zespołu  na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych przez Zespół - z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),
4)    przeniesieniem do równoległej klasy - z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),
5)    przeniesieniem do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty  i rodziców (prawnych opiekunów) za:
a)    stwarzanie poważnych problemów wychowawczych,
b)    wejście w konflikt z prawem,
c)    używanie alkoholu, papierosów lub środków psychoaktywnych,
d)    uczestnictwo w grupie nieformalnej o charakterze przestępczym,
e)    niemoralne zachowanie się i prowadzenie się,
f)    systematyczne naruszanie dyscypliny w szkole,
g)    kradzieże,
h)    bójki,
i)    systematyczne łamanie statutu Zespołu.
3.    Wychowawca klasy udziela kar zawartych w ust. 2, pkt 1 - 2 z własnej inicjatywy lub na wniosek innych nauczycieli.
4.    Dyrektor Zespołu udziela kary zawarte w ust. 2, pkt 3 - 5 z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy klasy lub innych nauczycieli.
5.    Wychowawca informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie, bądź wymierzonej karze.
6.    Przed wymierzeniem kary uczeń winien być wysłuchany.
7.    Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo do wniesienia odwołania w terminie 7 dni od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora,
8.    Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora  do Kuratora Oświaty w Białymstoku.
9.    Dyrektor  może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego.
10.    Po semestrze nienagannego zachowania ucznia dyrektor może anulować nałożoną na niego karę z własnej inicjatywy oraz na wniosek: ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy jego klasy, jego samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

§ 42

       Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowanie oceny.

 
§ 43

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów, promowanie i egzaminowanie przeprowadza się w szkołach na podstawie:
1)    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn, zmianami).
2)    Zatwierdzonych przez radę pedagogiczną „Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania” stanowiące załączniki nr 6 A (szkoła podstawowa) i nr 6B (gimnazjum).
3)     Zatwierdzonych przez dyrektora „Przedmiotowych Systemów Oceniania”

§ 44

1.    Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego o rozwoju.
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
2.    Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3.    Wdrażanie do systematycznej pracy.

§ 45

1.    Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jest dokumentowane w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen i innych dokumentach określonych w statucie Zespołu.
2.    W dziennikach lekcyjnych wpisuje się oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów
z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, wyniki sprawdzianu lub egzaminu poprawkowego przed okręgową komisją egzaminacyjną.
3.   Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen. W arkuszu ocen zamieszcza się również adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły i jego odpisów oraz duplikatu, zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki, sporządzenia odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.
4.    W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen.

§ 46

     Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) I semestr - od 1 września do ostatniego dnia nauki przed feriami zimowymi,
b) II semestr - od pierwszego dnia ferii zimowych do końca roku szkolnego.

§ 47

   Każdy semestr kończy się oceną w stopniu:
1) stopień celujący (cel.) – 6
2) stopień bardzo dobry (bdb.) - 5 
3) stopień dobry (db.) - 4 
4) stopień dostateczny (dst.) – 3
5) stopień dopuszczający (dop.) - 2
6) stopień niedostateczny (ndst.) – 1

 
§ 48

Ocena semestralna uwzględnia oceny cząstkowe, których powinno być co najmniej dwa razy tyle ile jest tygodniowo godzin danego przedmiotu plus jeden, w przypadku 1 godziny tygodniowo – minimum 3 oceny, wystawione uczniom za:
1)    udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności:
a) odpowiedzi ustne,
b) testy,
c) pisemne prace kontrolne,
d) prezentacje.
2) różne formy pracy domowej,
3) samodzielność ucznia w wykonywaniu zadań edukacyjnych (przeprowadzanie obserwacji, prostych doświadczeń, sporządzanie rysunków, schematów, wykresów, modeli, wykorzystanie różnych źródeł wiedzy),
4) udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach, przeglądach,
1)    aktywność ucznia na lekcji.

§ 49

1.    W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
1a. Ocena opisowa zawiera w sobie elementy oceny z zachowania oraz opisu sposobu pracy i osiągnięć ucznia we wszystkich zakresach edukacji.
1b. Uczeń otrzymuje oceny bieżące i roczne.
1)    w bieżącej ocenie opisowej eksponowane są indywidualne osiągnięcia ucznia. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia.
2)    spostrzeżenia i obserwacje dotyczące umiejętności i wiadomości ucznia wyrażane są za pomocą skali punktowej od 1 do 6 pkt:

a)    6 punktów – Brawo. Robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki.
b)    5 punktów – Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce.
c)    4 punkty – Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się, czy nie można lepiej.
d)    3 punkty – Osiągasz wyniki wystarczające. Musisz postarać się o zwiększenie ilości zdobytych punktów.
e)    2 punkty – Niestety, osiągasz wyniki słabe, niewystarczające. Myślę jednak, że stać cię na osiągnięcie lepszych wyników.
f)    1 punkt – Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Zastanówmy się, co należy zrobić, aby podnieść ilość zdobywanych punktów.
Dopuszcza się stosowania znaków: „+”, „-„
Nauczyciel kl. I – III może stosować, oprócz skali punktowej, inne formy ocen bieżących, np. pochwały, gratulacje, komentarze.
3)    Roczna ocena opisowa jest wynikiem obserwacji postępów ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Ma charakter diagnostyczno-informacyjny, wspomaga ucznia w dalszej edukacji”.
2.    Uczenia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 50

    Kryteria ocen na II i III etapie kształcenia (kl. IV – VI oraz gimnazjum):
l) Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
   a) nie opanował minimum treści i umiejętności określonych w podstawie programowej,
   b) przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,
   c) nie posiada zeszytu, nie przynosi podręcznika i pomocy dydaktycznych,
   d) nie chce korzystać z zaproponowanych form pomocy.
2) Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
   a) opanował minimum treści  i umiejętności określonych w podstawie programowej,
   b) prowadzi zeszyt przedmiotowy, posiada podręcznik i inne pomoce dydaktyczne,
   c) przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
   d) potrafi skutecznie porozumieć się w różnych sytuacjach.
3) Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
a) potrafi wykorzystać wiadomości określone w podstawie programowej w konkretnych sytuacjach,
b) samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
c) spełnia wymagania a), b), c) na ocenę dopuszczającą.
4) Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
   a) samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,
   b) prezentuje własny punkt widzenia,
   c)poprawnie posługuje się językiem ojczystym,
   d) spełnia wymaganie a) na ocenę dostateczną.
5) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
   a) samodzielnie wykonuje zadania o dużym stopniu trudności,
   b) proponuje własne sposoby rozwiązywania zadań,
   c) poszukuje, porządkuje oraz wykorzystuje informacje,
   d) rozwija własne zainteresowania przedmiotem,
   e) potrafi efektywnie pracować w zespole,
   f) uczestniczy w konkursach, zawodach, olimpiadach, przeglądach na etapie szkolnym.
6) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
   a) spełnia wymaganie a), b), c), d), e), f) na ocenę bardzo dobrą,
   b) jest laureatem konkursów, zawodów, olimpiad, przeglądów na etapie powiatowym lub wojewódzkim,
   c) bardzo sprawnie operuje posiadaną wiedzą,
   d) potrafi publicznie prezentować efekty swojej pracy.

§ 51

1.    Nauczyciel informuje ucznia o jego ocenie semestralnej na miesiąc 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Jeżeli uczeń chce poprawić wystawioną ocenę, ma prawo w ciągu 2 dni pisemnie lub ustnie zwrócić się do nauczyciela lub dyrektora o umożliwienie przeprowadzenia sprawdzianu w formie określonej w Rozporządzeniu MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r 
2.   W przypadku przedmiotów: wychowanie fizyczne, sztuka, muzyka, plastyka; zostanie przeprowadzony sprawdzian praktyczny i teoretyczny w dowolnej formie.

§ 52

      O przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciele są zobowiązani do powiadomienia pisemnego ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

§ 53

    Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna (roczna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r 

§ 54

1.    Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie do odpowiednich przedmiotów nauczania ustala nauczyciel danego przedmiotu – PSO.
2.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

§ 55

       Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
1)    formy:
    a/ pisemna,    
            b/ ustna,
            c/ praktyczna.
2)    częstotliwość:    
            a/ na bieżąco zgodnie z planem nauczania,
            b/ po zakończeniu działu,    
            c/ po zakończeniu semestru.    
3)    narzędzia:    
            a/ testy,    
            b/ sprawdziany,    
            c/ prace pisemne,    
            d/ prezentacje,    
            e/ karty pracy (kartkówki).

§ 56

    Zasady przeprowadzania prac pisemnych; sprawdzianów pisemnych (testów):
1) prace pisemne i sprawdziany wynikają z planu nauczania,
2)    na tydzień przed pracą pisemną, sprawdzianem uczeń zostaje zapoznany z celami operacyjnymi i wymaganiami dotyczącymi partii materiału objętego sprawdzianem,
3) zadania do rozwiązania w pracach pisemnych, sprawdzianach mogą być dyktowane ustnie lub udostępniane w formie pisemnej,
4) kryteria oceniania są jawne i jednolite,
5) prace pisemne są sprawdzone, a o ich wynikach poinformowani są uczniowie w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od ich przeprowadzenia,
6) sprawdzone i ocenione prace pisemne, sprawdziany otrzymuje do wglądu uczeń oraz rodzic (prawny opiekun) na jego prośbę na terenie szkoły w obecności nauczyciela,
6)    prace pisemne, sprawdziany są przechowywane do końca danego roku szkolnego,
7)    uczeń, który z przyczyn obiektywnych nie mógł pisać pracy pisemnej, sprawdzianu wraz z klasą, ma obowiązek napisać ją w innym terminie, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie,
8)    uczeń ma prawo z każdego przedmiotu poprawić otrzymaną ocenę ze sprawdzianu (z wyjątkiem prac stylistycznych) w określonym terminie zgodnie z WSO SP i Gimnazjum.

§ 57

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, sztuki, muzyki, plastyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu oraz wyniki sprawdzianów, wykonywanych prac itp.

§ 58

Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności z religii określają odrębne przepisy.

§ 59

       Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce ich dzieci w czasie spotkań klasowych śródsemestralnych i semestralnych, indywidualnych  i zbiorowych jest wykonywane przez karty informacyjne, w których podane jest:
1/ informacja o frekwencji,
2/ informacja o zachowaniu,
3/ ewaluacja osiągnięć.
oraz ustnie w czasie wyznaczonych „Otwartych dni”

§ 60

Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§ 61

Uczeń może w ciągu semestru zgłosić swoje nieprzygotowanie zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

§ 62

1.    Kryteria ocen zachowania, tryb i zasady ich ustalania :
l) uwagi ogólne:
a)    wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów  oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania,
b)    ocena  zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję  do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,    
c)    oceny z przedmiotów nauczania nie mogą decydować o ocenie  zachowania,
d)    nauczyciele oraz uczniowie mają prawo wyrażania opinii o ocenie  zachowania,
e)    ocena  zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna,
f)  decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy w oparciu  o zwolnienie lekarskie lub zwolnienie podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) z podaniem przyczyny i terminu nieobecności,
       2) ocena  zachowania uwzględnia w szczególności:
              - funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
- stosunek do nauki,
- przestrzeganie statutu Zespołu,
- prace społeczne na rzecz Zespołu,
- aktywny udział w pracach organizacji uczniowskich na terenie Zespołu,
- reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, sportowych, olimpiadach, przeglądach, imprezach kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych,
3)  w klasach  I-III  szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.
 4) ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 
-wzorowe (wz),
-dobre (dob),
-poprawne (pop),
-nieodpowiednie (ndp);
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową:                                                                           
   

§ 63

Tryby odwoławcze i zasady ich stosowania określa Rozporządzenie MEN
1.    Uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) ma prawo odwołać się od ustalonej oceny do dyrektora na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
2.    W przypadku wniesienia odwołania dyrektor powołuje komisję, która bada zgodność wystawienia oceny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
3.    W przypadku stwierdzenia naruszenia zgodności oceny zachowania z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania komisja ustala nową ocenę.
4.    Decyzje komisji są ostateczne.
5.    Wszystkie sprawy nie objęte Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania rozstrzyga rada pedagogiczna.
 

§ 64

       Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, klasyfikowania i promowania musi być skonsultowany  z samorządem uczniowskim i Radą Rodziców.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 65

1.    W Zespole używa się pieczęci urzędowych z godłem państwa, odrębnej dla danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu.
2.    Szkoła Podstawowa w Lipsku im. Anastazji Milewskiej posiada własny sztandar oraz prawo do jego używania.
3.    Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
4.    W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez  szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły. Świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową danej szkoły.
5.    Zespół  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.    Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2421085

Ogląda nas

Odwiedza nas 400 gości oraz 0 użytkowników.